Työnohjaus

Mitä työnohjaus voi olla?
 • Työhön liittyvää, oppimista edistävä ja organisaation tai yksilön toimintaa kehittävä työmenetelmä
 • Työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, vastausten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä
 • Kokemuksellista oppimista, jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi
 • Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämistä sekä työssä "leipiintymisen" ehkäisemistä

Mihin työnohjausta voi mm. käyttää?
 • Työnohjausta voi käyttää oman työn ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen
 • Oman perustehtävän tarkastelu ja selkeyttäminen
 • Työn tavoitteiden kirkastaminen
 • Omien tai ryhmän työkäytäntöjen selkiyttämiseen tai esim. yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen määrittelemiseen
 •  Yksilöllisen ammatti-identiteetin tai työssä jaksamisen tukemiseen
 •  Työurien pidentämiseen
 • Työryhmissä ilmapiirin parantamiseen
 •  Konfliktitilanteiden käsittelyyn
 •  Yhteisten asiakastapausten käsittelyyn
 • Esimiestataitojen kehittämiseen
 • Alaistaitojen kehittämiseen

Mitä työnohjaus on käytännössä?

 • Työnohjausta toteutetaan käytännössä useassa eri muodossa, mm. yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksena
 • Tavanomainen tapa toteuttaa työnohjausta on 3–5 viikon välein ja muutamasta kerrasta useampaan kymmeneen työnohjauskertaan.
 • Työnohjaus voi tapahtua joko työnohjattavan määrittelemässä tilassa tai työnohjaajan vastaanottotilassa.
 • Työnohjaajan rooli on mm. aktiivista kuuntelua, herättävää kysymistä, uusien näkökulmien esiin tuomista sekä joissakin tapauksissa myös ratkaisuehdotusten esittämistä.
 • Tavoitteet työnohjaukselle tulevat lähtökohtaisesti työnohjattavalta ja niitä tarkennetaan säännöllisesti.
 • Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Millaista hyötyä työnohjauksesta voi saada?
 • Työn ja organisaation tavoitteiden selkiytyminen
 • Toiminnan sujuvuuden ja tuloksellisuuden lisääntyminen
 • Ammatillisen kehittymisen, oppimisen ja muutoskyvykkyyden edistyminen
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittyminen
 • Työyhteisön toimivuuden ja vuorovaikutussuhteiden parantuminen
 • Työhyvinvoinnin lisääntyminen

Janne Vikki työnohjaajana
Toimin työnohjaajana psykiatrian, lastensuojelun sekä muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien työntekijöiden ja tiimien kanssa. Myös muut alat, jossa toimitaan ihmisten kanssa, hyötyvät työnohjauksestani. Erityisvahvuuteni on toimia työnohjaajana erilaisten tunnesäätelyn ongelmien kanssa työskentelevien ihmisten kanssa. Rauhallinen, aktiivinen ja konkreettinen otteeni työnohjauksissa auttaa yksilöitä ja tiimejä saamaan työnohjauksista tehokasta tukea. Ks. osaamiseni tästä.

HUOM! Työnohjausta ja konsultointia voidaan hoitaa myös ilman pitkäaikaista sitoutumista, tarpeen mukaan, jopa yksittäisiä kertoja. Työnohjaus voi tapahtua myös videovälitteisesti.

Lue ohjaamastani työnohjausprosessista Talouselämä-lehdestä tästä.
Copyright Tunne Mielesi Oy, 2020, Kaikki oikeudet pidätetään